Statuten & Huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u de Statuten en het Huidhoudelijk regelement van Tennisclub Vlieland TCV'91

Statuten vereniging

Heden, dertien maart, negentienhonderd een en negentig verschenen voor mij, Mr. Johannes Petrus Mensink, notaris ter standplaats Terschelling en Vlieland:

de heer Anne Dijkstra, slijter, wonende te Vlieland, Dorpsstraat 58, volgens zijn verklaring geboren op acht en twintig mei negentienhonderd vijftig;mevrouw Maria Cornelia Emerentiana den Haan, wonende te Vlieland, Lutinelaan 7, volgens haar verklaring geboren te Leimuiden op vier maart negentienhonderd zes en vijftig, gehuwd met de heer A. Poppema;mevrouw Trijntje Bierma, onderneemster, wonende te Vlieland, Willem de Vlaminghweg 37, volgens haar verklaring geboren op veertien januari negentienhonderd acht en dertig, gehuwd met de heer C.D. Hoogland;

De komparanten verklaarden bij deze akte op te richten de vereniging “TCV TENNISCLUB VLIELAND” en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen.

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam TCV TENNISCLUB VLIELAND en is opgericht op heden.

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel in de gemeente Vlieland.

DOEL

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;het vormen van een band tussen haar leden;het maken van propaganda voor het tennisspelhet nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniginghet verbreiden van de regels van het tennisspel onder de ledenalle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienst staan;al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement;

GELDMIDDELEN

Artikel 4.

De middelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit bijdragen door de donateurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

LEDEN

Artikel 5.

De vereniging kent:

seniorledenereledenleden van verdienstejuniorledenondersteunende leden

Seniorleden van de vereniging kunnen zijn,

Natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 9 lid 3.Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 13 lid 4 – overigens dezelfde rechten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 6

Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige.Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.Bij niet toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.Zij die op de zwarte lijst van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond voorkomen of door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

door het overlijden van het liddoor schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuurdoor opzegging namens de vereniging;

deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

door ontzetting

deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.Opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschapdoor de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING

Artikel 8

Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.Schorsing door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE

Artikel 9

De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.

BESTUUR

Artikel 10

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn leden, die niet daadwerkelijk in de gemeente Vlieland wonen en belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond dispensatie is verleend.De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zittinghebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEID BESTUUR

Artikel 11

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.Het bestuur is onder meer bevoegd tot:Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;Het sluiten, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar verbonden wordt;het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;het aangaan van dadingen;Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd;Over alles wat niet door de wet, staturen of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

Het verenigingsjaar loopt van een april tot een april.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand mei een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuurDe algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De commissieleden mogen geen bloed- of verwantschap hebben met de penningmeester.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt de penningmeester tot decharge.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 kunnen onder meer aan de orde komen:

de notulen van de laatstgehouden algemene vergaderinghet jaarverslag, als bedoeld in artikel 12 lid 3;het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4;de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12 lid 3de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;de begroting van het volgende verenigingsjaarde verkiezing van de voorzitter van het bestuurde verkiezing van de andere bestuursledende verkiezing van de commissiesvoorstellen van de zijde van het bestuurvoorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;wat verder ter tafel komt

Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgende de wet of statuten verplicht is.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bij bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14, of bij een advertentie in tenminste een, terplaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 18 en 19.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15.

De toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 8 – geschorste leden.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem.Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is wel toegestaan, doch uitsluitend voor een persoon.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 16.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING
Artikel 17.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.Een algemene vergadering kan slechts dan geldig besluiten nemen indien tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen een en twintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebrachtIndien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijk of schriftelijke stemming wensen.Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18.

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen.Een statutenwijziging treedt niet in wekring dan nadat:Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, enVan deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 19

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 sub a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT.

Artikel 20

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarden de komparanten:

Dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur de komparanten, van wie de comparant sub 1 als voorzitter, de comparant sub 2 als secretaris en de comparant sub 3 als penningmeester en voorts de heer Pieter Anthonie Francois van Dalen, uitvoerder, wonende te Vlieland, Sparrenlaan 5, geboren te Goes op twee februari negentienhonderd zes en vijftig en mevrouw Gerardina Maria Mulder, huisvrouw, wonende te Vlieland, Dorpsstraat 13, geboren te Groningen op 10 april negentienhonderd een en dertig, gehuwd met de heer A.A. Munting, als leden.

Dat de genoemde vijf leden van het bestuur aftreden in de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Vlieland op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.

Dijkstra; M.C.E. Poppema-de Haan; T. Hoogland-Bierma; J.P. Mensink

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen der leden.

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of Technische Commissie.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en T.C. – vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen.

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 7 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 14 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

Kandidaatstelling voor en door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering.

Artikel 7

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten,

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat maar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin op te nemen.

Artikel 9

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies.

Artikel 10

De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11

De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 12

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banenhet verzorgen van de aanwijziging en het in praktijk brengen van het jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;het toelaten van introducé(e)s

Besluitvorming

Artikel 14

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco-stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur.

Artikel 17

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde ia verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend, echter in dien verstande; een lid mag slechts voor een ander lid een volmacht uitbrengen.

Ieder jaar treden 2 bestuursleden af, volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Zij mogen zich wel weer herkiesbaar stellen.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de genoemde adviseurs. De aftredende functionaris is terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuurleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Verwijzend naar Statuten artikel 10 lid 3 sub c:

Dit bedrag wordt vastgesteld op f 2500,00.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden:

A: namen en adressen van de in artikel 4 de Statuten benoemde personen;

B: presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuur;

C: de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Voor de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier.

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, adres, geboortejaar en – datum.

Slotbepalingen.

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 24

Alleen leden, die in het bezit zijn van een geldig afschrijfkaartje, hebben toegang tot de baan. Toegang tot de baan kan verkregen worden door een sleutel te verkrijgen tegen kostprijs.

Artikel 25

Het tennisbestuur heeft het recht om banen te reserveren voor het organiseren van toernooien, tennislessen etc.….

Artikel 26

Men dient na gebruik van de banen deze schoon en netjes achter te laten.

Artikel 27

Wanneer men zijn kaartje verliest, dient men zich te melden bij het bestuur. Tegen betaling kan men een nieuwe ontvangen.

Artikel 28

Introducés zijn welkom, mits men een introducékaart in bezit heeft. Deze kaart kan tegen betaling verkregen worden.

Artikel 29

Tennisleden van T.C.V. dienen om te tennissen een baan te reserveren middels het afschrijfbord.

Artikel 30

Men dient voor de aanvang van de gewenste periode/tijd af te schrijven, anders heeft men geen recht al spelende leden van de baan te verwijderen of erbij te gaan staan. Wanneer een baan niet bespeeld wordt, mag men hierop wel na aanvang van een bepaalde speeltijd afschrijven.

Artikel 31

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op: 27 februari 1991