Algemene Ledenvergadering

Aanstaande zondag, 15 maart vindt om 16:30uur de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder vindt u de agenda.

De agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 2014

3. Aanleg derde baan (uitleg, verantwoording en stemming)

4. Financieel jaarverslag 2014

5. Verslag kascommissie

6. Benoemen nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Eddy van Veen

Aftredend en herkiesbaar René Bijma

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot zaterdag 14 maart 16.00 uur opgeven bij het bestuur

8. Vrijwilligerswerk- en beleid

9. Bestuursmededelingen

10. Rondvraag

11. Einde

Nieuws Overzicht